publikationer

Böcker för lärande
Maja Lindqvist

Elevhälsoarbete för specialpedagoger

Elevhälsoarbete för specialpedagoger handlar om hur insatser på skol- och gruppnivå kan planeras och utföras för stt tifigt förebygga skolsvårigheter. Hur kan elevens behov tillmötesgå innan vi utgår från att det krävs extra anpassningar? Vad kan vi lära av sådant vi tidigare identifierat som skolsvårigheter?

Genom kollegialt lärande och ett organiserat samarbete kan lärare och elevhälsan stötta varandra i att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Köp boken

Om boken

Få alla elever att känna sig hörda

I den här boken tittar vi på vad tillgänglig utbildning innebär i praktiken. Vi går igenom några exempel på hur skolan kan utveckla den pedagogiska, fysiska och sociala miljön. Boken beskriver även hur arbetet med extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram kan organiseras och utföras. Vi får följa hur skollagen stöder arbetet med att uppmärksamma svårigheter, utforma extra anpassningar, göra utredningar för att bedöma huruvida eleven är i behov av särskilt stöd, samt utarbeta åtgärdsprogram.

Syftet med boken är att ge inspiration och stöd kring hur ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete kan organiseras och planeras.

Maja Lindqvist

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling. Genom kollegialt lärande kan skolor arbeta med skolutvecklingsfrågor och uppnå kvalitet i undervisningen. När verksamheter organiseras så att personal får möjlighet till gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna till att de utvecklas och känner säkerhet i sin yrkesroll. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras.

Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur handledaren kan strukturera samtalen med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion. Syftet med boken är att utveckla och skapa förståelse för hur kollegialt lärande genom handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité.

Om boken

Hjälp varandra att bli bättre

Kollegialt lärande- att handleda i skolans värld vänder sig till studerande inom olika pedagogiska utbildningar och till yrkesverksamma inom pedagogiska arenor. Boken riktar sig även till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och förstelärare. Den är också lämplig för grupper som intresserar sig för handledning.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.