Mina tjänster

Hur kan jag hjälpa dig?

Handledning

Handledning som verktyg för professionalitet och kvalitet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Stöd i att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kollegialt lärande

Stöd i att utveckla strategier och arbetsmetoder i det kollegiala lärandet.

Elevhälsans organisation och arbetsätt

Stöd i att stärka och utveckla elevhälsans förbyggande och hälsofrämjande arbete.

Handledning och samtalsverktyg för Specialpedagoger och speciallärare

Stöd i att utveckla handledning som samtalsverktyg.

Mer information kommer snart. Kontakta mig gärna så länge genom att klicka här

Stöd i att utveckla tillgängliga lärmiljöer

För att skapa en tillgänglig förskola och skola behöver verksamheten ta hänsyn till olika behov i den pedagogiska-, sociala- och fysiska lärmiljön på skol-, grupp- och individnivå.

 Kontakta mig gärna för att få veta mer genom att klicka här

Handledning

Handledning är en inlärningssituation som syftar till att ge stöd, inspiration och vägledning i arbetet och kan beskrivas som en arbetsmetod för professionalitet och kvalitet. 

Vi erbjuder handledning både enskilt som i grupp, såväl som processhandledning som ärrendehandledning. Vi utför även handledning på egen handledning. Personalgrupper, specialpedagoger, speciallärare, assistenter, chefer och ledningsgrupper inom skolan och förskolan är några av våra målgrupper. 

Handledning är en process för gemensamt lärande som gör det möjligt för yrkesutövare att samtala- och utveckla frågor som de stöter på i det vardagliga arbetet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete är ett arbete som leder verksamheter till förbättringar.

Genom att systematiskt göra en nulägesbeskrivning kan verksamheten ta reda på var de befinner sig i förhållande till de krav som anges i styrdokumenten. Därefter analysera, bedöma behoven, planera, genomföra insatser och följa upp resultaten och kvaliteten. Ett systematiskt arbetet är avgörande i arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer. 

Vi erbjuder stöd i ert kvalitetsarbete utifrån er verksamhets behov. 

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling och ett sätt att arbeta med kompetensutveckling. Processer påbörjas när det finns en uttalad tanke kring ett utvecklingsområde. Skolverket beskriver kollegialt lärande som en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor tillägnar sig kunskaper och färdigheter genom systematiska och strukturerade samtal. En verksamhet som organiserar för kollegialt lärande gör det möjligt att dra nytta av yrkesutövarnas kunskaper för att utveckla, främja och för att hantera utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet.

Vi erbjuder kompetensutveckling kring hur ett kollegialt lärande kan organiseras och utformas. Med hjälp av träning i hur samtal kan utformas för att skapa goda förutsättningar i det kollegiala lärandet kan vi stötta den samtalsledare som har i uppdrag att leda arbetet.

Elevhälsan

Elevhälsan ska bidra med sina specifika kunskaper om hur verksamheten kan skapa lärmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans olika perspektiv bidrar till att stärka kompetensen runt eleverna för att kunna möta elevernas olika behov och förutsättningar.

Vi erbjuder stöd i arbetet med att utveckla elevhälsan. Vi kan kompetensutveckla arbetsinsatser inom det förebyggande, hälsofrämjande och åtgörande arbetet- på skol,- grupp- och individnivå. Med hjälp av träning i hur vi kan kartlägga uppmärksammade riskfaktorer och framgångsfaktorer, analysera insamlad information och utveckla insatser som möter behoven som vi systematiskt följer upp och utvärderar kan vi skapa goda förutsättningar för elevhälsan att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Vi erbjuder stöd utifrån verksamhetens behov. 

Kompetens-utveckling

Workshop, föreläsningar och handledning.

Processtöd och coaching.

Vi utformar insatser utifrån era behov. Hör av er så kan vi samtala om innehåll och upplägg.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.