risker

Riskbedömningar inom pedagogiskt arbete

Vi som arbetar inom förskola och skola behöver systematiskt undersöka och bedöma hur våra arbetsinsatser och processer fungerar för eleverna, grupperna och för vår arbetsmiljö. Riskbedömningar är en betydelsefull insats i vårt förebyggande arbete. I mitt arbete som utvecklingsstrateg och handledare är detta ett verktyg jag ofta använder mig av för att dels få fart på samtal och reflektioner kring våra arbetsinsatser, dels för att arbeta fram utvecklingsområden. Det kan vara lättare för pedagogisk personal och ledningsfunktioner att få en ökad förståelse för de frågor de står i om de med andra kollegor eller medarbetare undersöker, reflekterar och analyserar risker som uppstår i det pedagogiska arbetet. Jag jobbar ofta med riskbedömningar som metod i förbättringsarbeten eftersom de är förebyggande och syftar till att aktivt ingripa och att vidta insatser innan något sker så att uppmärksammade risker avstyrs. 

Låt oss säga att lärare tycker att skolans arbetsgång med extra anpassningar, utredningar, särskilt stöd och arbetet med att utarbeta åtgärdsprogram inte fungerar, då finns det en stor risk att skolan inte lyckas genomföra uppdraget med stödinsatser så som skollagen reglerar arbetet. För att ta reda på vad som gör att lärarna upplever att arbetet med stödinsatser är svårt kan det vara värdefullt att undersöka vilka risker som finns kopplat till arbetsgången och vilka konsekvenser kan bli. Nästa steg i riskbedömningen är att ta reda på hur arbetsgången kan utvecklas så att riskerna elimineras. Vad ser vi för risker? Vad går fel? Vad blir konsekvenserna? Hur visar sig konsekvenserna? När visar sig konsekvenserna? Vad behöver vi göra på annat sätt för att få bort riskerna?

Innan vi startar en riskanalys behöver vi säkerligen stanna upp i definitionen risk. En risk är sannolikheten för att en skadlig händelse ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar i form av till exempel ohälsa och personskada (Arbetsmiljöverket, 2023). Risk betyder enligt SAOL en möjlighet till negativ utveckling eller negativt resultat. Att bedöma risker inom förskola och skola bör ingå i vårt arbete för att förebygga och undvika olyckor, utanförskap, förskol- och skolsvårigheter och arbetsmiljöfrågor. Risker finns överallt inom pedagogiska verksamheter- på org.- och gruppnivå därför är det så viktigt att vi dammar av våra kunskaper om hur ett riskbedömningsarbete kan genomföras.

Riskbedömning- en process

En riskbedömning är en process som en grupp eller enskild yrkesutövare, ledare, arbetsgivare eller huvudman kan behöva genomföra i syfte att identifiera risker, analysera riskerna och konsekvenserna av uppmärksammade risker, värdera- och bedöma riskerna samt åtgärda riskerna. För att arbetet ska bli en del i vårt arbete tror jag att vi behöver TRÄNA på att använda RISKBEDÖMNINGSVERKTYGET liksom att verksamheter har RUTINER för att förskole- och skolpersonal tidigt ska kunna uppmärksamma påverkansfaktorer. Genom att systematiskt använda sig av tillgänglig information som finns att tillgå och applicera riskbedömningar kan verksamheter i ett tidigt skede få bort orsaker som riskerar att påverka barnen- och elevernas lärande och utveckling negativt. Det är orsakerna till riskerna som ska elimineras och förebyggas. En riskbedömning innebär alltså att undersöka vilka risker som finns och ta reda på vilka risker olika arbetsmoment medför i vårt arbete. När riskerna är identifierade och analyserade är det lättare att förstå orsakerna till svårigheterna och vad som kan påverka dem och utifrån den kunskapen bedöma vilka insatser som användas för att förebygga risken.

  1. Ett första steg inför en riskbedömning är att utse en samtalsledare. Därefter beskrivs syftet och den aktivitet som riskbedömningen ska omfatta.
  2. Nästa steg innebär att samla information för att kunna identifiera och utforska vilka risker som finns och på vilket sätt de utgör en risk. I detta steg utforskar man alltså och tar reda på vad som kan påverka och vad det finns för bakomliggande orsaker.
  3. Nästa steg blir att värdera och bedöma vad riskerna kan medföra för problem. Det är konsekvenserna av riskerna som är utgångsläget för vilken insats som kan bidra till att risken förhindras.
  4. Som sista steg är det dags att föreslå insatser som förebygger riskerna. I detta steg är det relevant att ta stöd av forskning, beprövad erfarenhet, litteratur och rapporter för att få ökad kunskap om vad som kan genomföras för att förebygga risken. Vad kan göras för att riskerna ska elimineras? Vad gör vi när det förebyggande arbetet går bra och leder mot det vi vill uppnå?

Riskbedömningar kan tillämpas när det till exempel har inkommit information:

– om svårigheter på org-, grupp- och individnivå genom samtal mellan personal och genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

– om brister i förskolans och skolans rutiner, arbetsgångar och möten.

– om att ett nytt arbetssätt eller ny metod ska genomföras i undervisningen eller på organisationsnivå.

– om en ny organisation ska planeras och genomföras.

Ta gärna stöd av tabellen nedan för att sortera informationen och tydliggöra kopplingarna mellan risker och konsekvenser, och i arbetet med att utarbeta förslag till hur riskerna kan elimineras och förebyggas (Förebygga skolsvårigheter- en handbok 2021).

Lycka till i detta viktiga arbete!

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.