Hur går det i arbetet med att utveckla elevhälsans arbete och skolans elevhälsoarbete?

Utöver att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande tillkom det i juli 2023 följande förstärkningar i skollagen:

  • Elevhälsan ska bedrivas på individ, – grupp och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal.
  • Elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete.
  • Elevhälsan ska vid behov samverka med hälso- sjukvården och socialtjänsten.
  • För specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsan ska vara en del i skolans kvalitetsarbete

Både huvudmän, rektorer och elevhälsan saknar allt för ofta kunskap om elevhälsan uppdrag, arbetssätt och hälsoperspektiv vilket kan leda till att sådana perspektiv saknas inom skolan. Under många år har det genom olika kartläggningar och kvalitetsgranskningar från till exempel Skolinspektionen framkommit att elevhälsan har svårt att arbeta förebyggande och främjande på skol- och gruppnivå. Elevhälsans arbete genomförs främst åtgärdande på individnivå. Det var också en av anledningarna till förstärkningen i skollagen om att elevhälsan ska vara en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet och att arbetet ska genomföra i samverkan med lärare och övrig personal på skol-, grupp- och individnivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen. Hur gör vi inom elevhälsan för att stödja eleverna att nå utbildningens mål? Vad visar våra arbetsinsatser för effekter mot att eleverna ska uppnå utbildningens mål? Hur arbetar vi förebyggande? Vad visar arbetet för effekter? Med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet har nu elevhälsan möjlighet att ”lyfta” sådant som fungerar och sådant som inte fungerar för att arbetet främst ska vara förebyggande och främjande på skol-, grupp- och individnivå. Det innebär dock att dels förstå styrdokumenten, dels ta sig mod att kritiskt granska sina egna- och elevhälsans samlade insatser för att få syn på vilka effekterna blivit.

Hur organiseras samverkan mellan lärare och elevhälsan?

Förutom att det systematiska kvalitetsarbetet ska samverkan mellan lärare och elevhälsan genomföras i det förebyggande och främjande arbetet. Att samverkan mellan parterna har förtydligats i skollagen signalerar ett gemensamt ansvar kring det komplexa arbete skolor står i. För att samverkan kring förebyggande och främjande arbete ska kunna genomföras behöver elevhälsans samtliga yrkesutövare förstå de styrdokument som gäller för skolans verksamhet. Det är ganska meningslöst att få till ett samarbete inom elevhälsan och mellan elevhälsan, lärare och övrig personal om det saknas kunskap om uppdragen och om det saknas samsyn kring uppdragen. När personal och ledningsfunktioner har ett gemensamt sätt att tala om uppdragen och förstå uppdragen bidrar det till att konflikter mellan kollegor elimineras och att arbetet systematiskt kan genomföras.

Med stöd av ”samsyn” skapas förutsättningar för ett konsekvent agerande, utan att varje enskild fråga behöver bearbetas och stämmas av. Att utveckla samsyn inom elevhälsan är viktigt för att var och en utifrån sina olika yrkesroller ska förstå hur de utifrån styrdokumenten kan bidra i den pedagogiska verksamheten de verkar i. Genom att klargöra styrdokumenten möjliggörs en ömsesidig förståelse för varandras olika professioner och erfarenheter. När samtliga parter har samsyn kan samverkan och det praktiska arbetet genomföras.

Samverkan mellan elevhälsan och lärare behöver organiseras så att det finns samarbetsarenor kring förebyggande och främjande insatser på alla nivåer. Det ska också finnas möjlighet för elevhälsan att samråda med lärare kring sådant som uppstår runt elever, elevgrupper och lärmiljöer. Systematik och tydliga syften för de olika samarbetsarenorna, utarbetade mål och organisering för att planera de olika arbetsinsatserna och för hur samverkan ska göras är ett krav för att elevhälsan och rektor ska kunna uppfylla skollagens skrivningar.

Med tanke på att förstärkningarna har funnits skrivna i skollagen sedan juli 2023 tänker jag att de flesta skolor åtminstone påbörjat en organisation för uppdragen. Ni får gärna delge varandra hur ni arbetat fram skolans elevhälsa och skolans elevhälsoarbete. Vilka arbetssätt har ni förankrat? Hur samråder elevhälsan med lärare och övrig personal? Hur uppmärksammar och samarbetar elevhälsan och lärare med varandra? Vad behöver vi mer utveckla och skapa? Vad behöver vi stöd med för att kunna arbeta förebyggande och främjande? Vilka strukturer behöver vi ta fram? Vad behöver via mer ta reda på för att uppfylla styrdokumentens formuleringar?

Samverkan bygger en skola som stärker det förebyggande och främjande arbetet på skol-, grupp- och individnivå.

God Jul & Gott Nytt År önskar jag er alla/Maja

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.