Hur skapar vi lärprocesser med handledning?

Handledning är en inlärningssituation där teori och praktik kopplas ihop för att utveckla professionalitet och säkerhet i yrkesrollen. Yrken som innebär att man arbetar nära människor och som innebär att man dagligen skapar relationer kan genom handledning få stöd och vägledning av andra individuellt eller i grupp. Det handlar om att bättre använda sig själv och sina egna kunskaper och erfarenheter i det praktiska arbetet. Ulla Holmberg skriver i sin bok Handledning i praktiken att handledning är både mål- och processorienterad. Det betyder att en rad aktiviteter pågår under en längre tid med ett konkret mål i sikte att utveckla sin professionalitet. Det finns många olika metoder för hur de handleddas frågor kan bearbetas. Personligen tycker jag att reflekterande team är ett spännande sätt att handleda på eftersom det ger alla deltagare utrymme till att samtala och bli lyssnade till.

Reflekterande team


Ett reflekterande team är en handledningsmodell som kan användas för att fördjupa reflektionen kring ett gemensamt tema. Teamet består av en grupp som lyssnar på en kollegas beskrivning av ett utvecklingsområde, svårighet eller dilemma. En person i gruppen väljs ut för att under en begränsad tid bli intervjuad av till exempel handledaren kring en frågeställning. Den handledde beskriver utvecklingsområdet, svårigheten eller situationen utifrån sin synvinkel med hjälp av frågor från handledaren. Övriga deltagare sitter vid sidan av tysta för att lyssna och observera. När intervjun är klar ger de observerade kollegorna sina perspektiv för att skapa ökad förståelse för frågan eller svårigheten.Teamet reflekterar över sådant som är av betydelse runt frågeställningen. Återkopplingen ska ske på sådant sätt att det stärker fokuspersonen. Medan teamet reflekterar lyssnar den handledde. När det momentet är klart fortsätter frågeställaren, alltså handledaren, under en kort stund att ställa frågor om sådant som kommit upp under reflektionstiden från det reflekterande teamet för att ta reda på hur den handledde kan tänka sig att komma vidare. Processen avslutas med att det reflekterande teamet samtalar om frågeställningen men också över sättet att bearbeta det på. Den handledde lyssnar till teamets synpunkter men ges inte utrymme till att säga något. Innan processen startar ska gruppen gemensamt kommit överens om vilken fråga de ska reflektera kring. Det kan till exempel handla om ett utvecklingsområde de behöver hjälp med att utveckla eller förbättra.

Fördelar med att arbeta med reflekterande team är att fokuspersonen lyssnar till kollegernas reflektioner utan att utreda eventuella missförstånd eller annat. Tystnaden från fokuspersonen kan bidra till nya insikter utan att för den delen behöva ta ställning till reflektionerna. Fokuspersonen väljer själv huruvida reflektionerna ska användas. Denna handledningsmetod ställer krav på att handledaren håller hårt i hur tiden fördelas i processens olika steg.

Ett annat sätt att reflektera i team är genom att den handledde berättar om sitt utvecklingsområde eller sin svårighet medan övriga gruppdeltagare ställer frågor. När momentet är klart reflekterar teamet över det som kommit fram. Den handledde är under tiden tyst och lyssnar. Nästa moment kopplas den handledde in och ges möjlighet till att reflektera kring det som sagt.

Pröva gärna att arbeta med reflekterande team inom elevhälsan i syfte att utveckla arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.