Hur kommer vi fram till stödbehov? Jo, genom att samarbeta, identifiera och analysera

Vad är det som har hänt i den svenska skolan och vem bär ansvaret?” Frågan ställs av en journalist i Kalla Fakta om hemmasittare 2/12-18. Frågan är symptomatisk för vår tids samtal om skolan. Vi letar efter syndabockar och ansvariga, vi letar efter enkla samband och snabba lösningar.

Tonen i samtalen om skolan och mellan aktörer inom och utanför skolan behöver lugnas. Det gynnar eleverna om vi kan bemöta varandra med respekt för våra olika uppdrag och roller i professionella samtal där vi bidrar och lyssnar.

Vi vet att det finns ett behov i skolan av att utveckla förmågan att identifiera elevens behov och att reda ut vilka insatser som kan möta dessa behov.

Vi fortsätter att erbjuda vår workshop, en kompetensutveckling i att träna på att kartlägga, analysera och identifiera behov för att ge eleven rätt stödinsatser. Vi tränar också på att samtala om uppdraget utifrån styrdokumenten.

Workshop: extra anpassningar och utredning av elevers behov av stödinsatser

Utmaningar i klassrummet? Problem med frånvaro? Svårt att få till det särskilda stödet eller arbetet med extra anpassningar?

För att skolan ska kunna sätta in rätt stödinsatser ställs höga krav på att identifiera, analysera och bedöma elevens styrkor och svårigheter. Det ställer också krav på dokumentation och organisation för att möta styrdokumentens regleringar kring stödinsatser.

Välkommen till en heldagskurs och workshop där vi tillsammans arbetar med att kartlägga, analysera och bedöma elevens behov. Vi arbetar med ett fiktivt fall för att utveckla kartläggnings- och bedömningskompetensen så att vi kommer fram till åtgärder som möter elevens identifierade behov. Vi resonerar tillsammans om skillnaden mellan ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Syftet med kursen är att träna på att identifiera behov och hitta lösningar för att matcha behoven. Syftet är också att stärka kunskapen om vad styrdokumenten säger om arbetet.

Plats: Centrala Stockholm, lokal meddelas inför kursstart.

Antal tillfällen: 1 heldag 10-16

Kursdatum:

  • 18 januari
  • 8 februari
  • 8 mars
  • 22 mars
  • 5 april

Kostnad: 3500:- per deltagare. Moms tillkommer. Lunch och fika ingår.

Innehåll:  Styrdokumentens formuleringar, metoder för kartläggning och analys, fiktiv fallbeskrivning

Anmäl ditt deltagande i detta formulär:  Jag vill anmäla mig till denna workshop

Vill du hellre att vi kommer till er med vår workshop? Vi åker ofta ut
till skolor och kommuner för att hålla workshoppen på plats. Anmäl
intresse för detta via mejl: pedagogiska.institutet@gmail.com

Utbildare

Maja Lindqvist – leg lärare, specialpedagog, författare, handledare i psykosocialt arbete.

Helena Wallberg – leg lärare, specialpedagog, författare, handledare.

PedagogiskaInstitutet är ett samarbete mellan Maja och Helena. Tillsammans arbetar vi med kvalitet och utvecklingsfrågor i skolan.  Genom vårt samarbete kan vi bidra med fler perspektiv i processerna.

Vi har erfarenhet av att stödja huvudmän i deras utvecklingsarbete, genom att hjälpa till att identifiera utvecklingsområden, utbildningsinsatser eller genom handledning.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.