Handledning är en arbetsform som gör det möjligt för verksamheter att utvecklas, möta dagliga utmaningar och som kan stärka personalen i deras praktiska arbete.

Begreppet handledning kan för många upplevas som ett otydligt begrepp eftersom det används med skilda syften inom olika organisationer och sammanhang. Inom pedagogiskt arbete brukar handledning komma till tals när svårigheter uppstått och skrivas in som en åtgärd i en handlingsplan. Många gånger anser chefer och personal att tiden bör läggas på annat men ska verksamheter utvecklas, utmaningar mötas, yrkesroller stärkas, tillgängliga lärmiljöer utarbetas och elever uppnå utbildningens mål finnas det ett stort mervärde med handledning.  Handledning är en viktig insats för förskolan och skolans arbete med att uppnå kvalitét i undervisningen och att utveckla samarbetet mellan de olika yrkesrollerna. När verksamheter organiserar så att förskole- och skolpersonal får möjlighet till gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna till att yrkesutövare (personal) utvecklas och känner säkerhet i sin yrkesroll. Handledning är en inlärningssituation som genom samtal kan bidra med att sortera tankar och processer för att förstå hur saker och ting kan påverka situationer som uppstår. Handledningssamtalen kan utföras på flera olika sätt och med stöd av olika verktyg för att fördjupa frågeställningarna.  Det är också av betydelse för handledningens kvalite om den som handleder är utbildad i att leda kvalificerade samtal exempelvis specialpedagogen och specialläraren.

Just nu håller jag på att skriva en bok som handlar om handledning inom pedagogiska arenor. Innehållet i boken kan också användas av de som utför handledning inom socialt arbete, inom vård- och omsorgsarbete och andra verksamheter. Varje kapitel innehåller uppgifter som på olika sätt handlar om hur handledning kan stärka yrkesrollen och kvalitetssäkra arbetet. Syftet med boken är att skapa förståelse för hur kollegialt lärande med stöd av handledning kan bidra med professionalitet, utveckling och kvalité. Det är genom handledning som både chefer och personal kan få möjlighet till att utvecklas, sortera information, se frågeställningar utifrån fler perspektiv, få möjlighet till att pröva och implementera nya arbetssätt på arbetsplatsen eller i klassrummet och få återhämtning.

 I min bok Elevhälsoarbete för specialpedagog- en handbok har jag ett kapitel som bara handlar om kollegialt lärande genom handledning. I kapitlet ger jag förslag på arbetssätt som kan användas. Till exempel beskrivet jag hur man i handledningsrummet kan arbeta med fiktiva berättelser. De fiktiva fallen bör handla om sådant som lärarna och elevhälsan känner igen och som förekommer i den dagliga verksamheten, men inte beröra någon reell elev för att undvika att samtalen fastnar i en syn på eleven som bärare av svårigheter. Syftet med att arbeta med fiktiva fall är att använda sig av varandras kunskaper och perspektiv, inte att komma fram till snabba lösningar. Det handlar om att ge oss yrkesutövare möjlighet till att tillsammans beskriva, analysera och reflektera kring olika situationer. Samtalen som uppstår kan bidra till goda pedagogiska lösningar i undervisningen. 

Handledning är kompetensutveckling och ett led i verksamhetens långsiktiga utvecklingsarbete och ger oss möjligheter till att ta vara på varandras kompetenser och erfarenheter.

Jag hoppas att 2019 blir ett år där personal och chefer får möjlighet till att få handledning för att utvecklas själv och tillsammans med kollegor. Det blir ett mervärde för verksamheten och för elevernas lärande och utveckling samt en förmån för alla som får den möjligheten.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.