Så var det dags att på nytt inta vardagen efter en lång helg med mycket godsaker och lata dagar. Att upptäcka vardagen och att vakna upp ur den sockerkoma jag för tillfälligt befinner mig i var inga problem. Det räcker med att slå upp morgonens tidning så inser jag att vi som arbetar inom förskolan och skolan är värdefulla på många olika sätt och att vi behöver hjälpas åt med att skapa en lärandemiljö som möter elevernas behov. 

Vi går mot en tid där lärarbristen ökar vilket bidrar till att obehöriga lärare ökar på våra skolor. Detta medför att många elever kommer att undervisas av personal som inte är utbildade till förskollärare eller lärare och som saknar legitimation för ämnen som de undervisar i samt behörighet för skolformen. Det innebär att skolor behöver ge obehöriga lärare stöd i arbetet med att skapa undervisning som möter styrdokumenten. Skolinspektionen skriver i sin rapport Undervisning på skolor med många obehöriga lärare(2017) att handledning kan vara ett sätt att stötta obehöriga lärare i deras arbete. Handledning kan bli ett effektivt stöd för lärare då det bidrar till att öppet kommunicera om uppdraget. När skolpersonal samtalar om sitt dagliga arbete kan det bidra till att undervisningen utvecklas och kvalitetssäkras vilket främjar elevernas utveckling och lärande. Obehöriga lärare och behöriga lärare har ett behov av att samtala om yrkesrollen och koppla samman det praktiknära arbetet med forskning och uppdragsbeskrivningar. Kollegialt lärande med stöd av handledning är ett sätt att arbeta med att stärka yrkesrollen och att arbeta med kompetensutveckling. Processer påbörjas när det finns en uttalad tanke kring ett utvecklingsområde och när lärarna får beskriva vilket behov av utvecklingsområde de vill fördjupa sig i. Professionell handledning gör det möjligt för verksamheter att skapa utveckling och att stärka lärare och övriga yrkesroller i deras dagliga arbete. Det bidrar till att kvalitetssäkra det praktiska arbetet och kan även förebygga utbrändhet. 

När lärare och övrig skolpersonal får möjlighet att kontinuerligt samtala om undervisning och aktivt koppla ihop teorier med sin praktiska tillämpning kan det förebyggande arbetet stärkas och undervisningen utvecklas och kvalitetssäkras. Den komplexitet som uppstår i det i skolans förebyggande arbete ställer krav på en skolorganisation som gör det möjligt för lärare och övrig skolpersonal att strukturerat, målinriktat och långsiktigt utveckla arbetet. Handledning är en arbetsform som kan bidra till detta och som även kan stärka lärarna i deras praktiska arbete. 

Stundom råder det begreppsförvirring över hur handledning kan användas inom skolan. Kompetensutvecklingsinsatser inom skolans verksamheter sker alltsomoftast genom att en person föreläser om ett ämne. Systematiska och strukturerade samtal som leds av en handledare, som en kompetensutvecklingsinsats där samtlig personal får dela med sig av sina kunskaper i syfte att lära tillsammans, är mer sällsynt. Att arbetsgrupper gemensamt och organiserat utvecklar sin kompetens kan öka arbetslusten, leda till gemensamma handlingsalternativ, främja elevernas lärande och förebygga stress och den ensamhet som många lärare kan känna i sitt arbete. Den ena utbildningsinsatsen behöver inte utesluta den andra men det är väsentligt att samtala om hur verksamheter kan ta vara på personalens kunskaper och erfarenheter. Handledning kan stärka yrkeskompetensen och bidra till att lärare kan möta de utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet. 

Lärarnas olika erfarenheter och kunskaper kring elevers lärande och utveckling behöver tas till vara för att verksamheter ska lyckas skapa en skola som möter elevernas olika behov och förutsättningar. Individer tolkar arbetsuppgifter och uppdrag på olika sätt och använder olika förmågor för att uppnå verksamhetens mål. Ett kollegialt lärande som sker genom handledning gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att hantera pedagogiska frågor i det praktiska arbetet. I handledningsrummet kan variation i innehåll och tempo skapas så att frågeställningarna blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.