I mitten på juli beräknas min bok Kollegialt lärande- Att handleda i skolans värld vara tillgänglig. Min förhoppning med boken är att vi inom pedagogiska verksamheter utvecklar vårt kollegiala lärande i syfte att stärka vår professionalitet och i syfte att kvalitetssäkra vårt praktiska arbete. Boken visar exempel på fallbeskrivningar och hur samtal kan struktureras med stöd av till exempel fiktiva berättelser, litteratursamtal, tabeller, samtalskort och reflektion.

I dag vet vi att kollegialt lärande är en framgångsfaktor för att uppnå skolutveckling. Genom kollegialt lärande kan skolor arbeta med skolutvecklingsfrågor och uppnå kvalitet i undervisningen. När verksamheter organiseras så att personal får möjlighet till gemensamma samtal om teorier och praktiskt arbete ökar möjligheterna till att lärare, elevhälsan och övrig skolpersonal känner säkerhet i sin yrkesroll

Kollegialt lärande med stöd av handledning gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av lärarnas kunskaper för att utveckla och för att hantera utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan differentieras så att frågeställningarna och teman blir aktuella och stämmer överens med lärarnas behov. Med stöd av handledning som sker i ett jämt flöde kan arbetet bli praktiknära.

Kollegialt lärande- att handleda i skolans värld handlar om hur handledarkompetensen kan utvecklas. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när lärare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Handledning kan bidra till att det praktiska arbetet blir mer effektivt och att det dagliga arbetet kvalitetssäkras.

Ett kollegialt lärande kan utföras genom att lärare arbetar fram en undersökande fråga som lärandet ska fokusera på. Ett exempel på en sådan fråga kan vara: ”Hur kan vi använda varandras kompetenser  för att kvalitetssäkra undervisningen?” 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.