Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram

Skollagen tydliggör hur arbetsgången ska följas

När lärare, elev, vårdnadshavare eller annan uppmärksammar att eleven riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen, ska skolan tillgodose elevens behov med hjälp av extra anpassningar eller utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. Skolpersonal som sinsemellan samarbetar med elevhälsan upptäcker snabbare behov som uppstår i skolmiljön och kan snabbare agera därefter. 

För att skolan ska kunna sätta in rätt stödinsatser ställs höga krav på att kunna identifiera, analysera och bedöma elevens styrkor och svårigheter. Det ställer också krav på dokumentation och organisation för att möta styrdokumentens regleringar kring stödinsatser. 

Nu kör Helena Wallberg och jag på nytt en dag om extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram i syfte att att stärka och utveckla förmågan att identifiera behov och bedöma stödinsatser.

Datum: Fredag 25 oktober 2019

Tid: 10.00 -16.00.

Plats: Sveavägen 98, Stockholm.

Kostnad: 3000:- plus moms per person. Anmälan görs via mejl: maja@alsasakerhet.se eller pedagogiskainstitutet@gmail.com

Syfte: att utveckla förmågan att identifiera, analysera och bedöma behov av stödinsatser på alla nivåer: skolnivå, gruppnivå, individnivå. 

Arbetsform: gruppsamtal, analys av utredningar och åtgärdsprogram, fallbeskrivningar, formulera utredningar och åtgärdsprogram.

Innehåll: styrdokumentens formuleringar, metoder för kartläggning och analys.

Litteratur:

Inför kursstart rekommenderar vi att läsa:

Allmänna råd för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Studiepaket till Allmänna råd för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Maja Lindqvist

Legitimerad lärare, specialpedagog, handledare och processledare. Författare till boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger- en handbok (2017) och Kollegialt lärande – att handleda i skolans värld (2019)Studentlitteratur. Driver bloggen www.specmaja.se.

Helena Wallberg

Legitimerad lärare, specialpedagog, handledare. Författare till böckerna Formativ bedömning i praktiken (2013), Återkoppling för utveckling (2015), Att sätta betyg (2017) och Lektionsdesign (2019) Gothia Förlag. Driver bloggen Ett inkluderande klassrum: www.specialpedagogen.blog.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.