Ett hälsofrämjande arbete syftar till att stärka elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, medan ett förebyggande arbete innebär att rikta arbetet mot ett identifierat riskområde för att minimera skolsvårigheter och ohälsa. Detta kan jämföras med ett främjande arbete som ska stödja sådant som bidrar till lärande och hälsa. Ett åtgärdande arbete riktas mot olika orsaksförklaringar till varför eleven hamnat i svårigheter samt kriser och konflikter som uppstått. Det innebär att hantera problem som har uppstått i en organisation, grupp eller hos en individ. Att beskriva och sätta ord på hälsofrämjande, förebyggande, främjande och åtgärdande insatser är inte helt enkelt. Det är inte vattentäta skott mellan begreppen men det är högst relevant att ständigt samtala om definitionerna för att förstå och utveckla arbetet. 

Jag träffar dagligen skolpersonal som vill ha stöd i hur ett förebyggande arbete kan planeras och utföras, och jag tänker att det första steget i det arbetet är att verksamheten finner samsyn kring vad till exempel ett förebyggande arbete innebär i det praktiska arbetet. Det är lättare att skapa samsyn om vi som yrkesutövare har ett gemensamt professionellt språk att använda när vi reflekterar över och talar om vårt arbete. Yrkesspråket blir ett verktyg för alla professioner genom hela styrkedjan och leder till en delad förståelse för yrkesutövandet, vilket är en stor hjälp när behov och förutsättningar ska beskrivas. Samarbetet stärks också när alla förstår teorier och begrepp som används i vardagen, till exempel när man diskuterar tänkbara arbetsmetoder för att elever ska uppnå måluppfyllelse (Colnerud & Granström, 2015). 

Om målet på en skola är att skapa tillgängliga lärmiljöer behöver personalen definiera vad som ska göras och hur det ska göras på skol-, grupp- och individnivå för att målet ska uppnås. Rektorn kan organisera verksamheten utifrån att yrkesutövarna kan lära tillsammans och av varandra, något som uppmuntrar till gemensamt ansvar, skolutveckling och gemensam förståelse för varandras olika kunskaper. Syftet med en sådan organisation är att göra det möjligt att utveckla kreativiteten genom tvärprofessionellt samarbete.

Samsyn är basen när ett hälsofrämjande, förebyggande, främjande åtgärdande arbete ska kartläggas, analyseras, planeras, utföras och utvärderas. Gemensam förståelse för uppdrag och mål liksom lärande och skolsvårigheter underlättar arbetet med att möta elevers behov och förutsättningar.

Genom att systematiskt klargöra de olika definitionernas innebörd kan man förebygga osäkerhet och konflikter i det dagliga arbetet och göra personalen delaktiga i arbetet och medvetna om verksamhetens uppdrag och mål. Så innan vi detaljerat organiserar vårt förebyggande arbete tänker jag att första steget är att samtala om vad definitionen betyder och innebär samt hur vi tillsammans ska göra för att få till ett förebyggande arbete.

  • Hur tänker jag kring förebyggande arbete?
  • Vad vet jag om förebyggande arbete? 
  • Vad har jag för erfarenheter av förebyggande arbete?
  • Vad innebär förebyggande arbete i praktiken? 
  • Vad behöver jag veta mer om förebyggande arbete? 
  • Vad är nästa steg?
Maja Lindqvist

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.