I detta blogginlägg vill jag kort skriva om hur ett lösningsfokuserat arbetssätt kan bidra till att arbetsgrupper finner egna resurser och möjligheter. 

Utgångspunkten i lösningsfokuserade arbetssätt är att stötta grupper och enskilda med att finna strategier för att lösa problemen och svårigheterna. Inom lösningsfokuserade arbetssätt utgår man ifrån att det finna styrkor, resurser och möjligheter. Samtalsledaren ska stötta enskilda och grupper med att finna strategier för att lösa svårigheter, utmaningar och problem. Det handlar om att skapa samtal som utgår från vad som fungerar istället för att fokusera på problemen och vad som inte fungerar. 

Genom att ställa lösningsfokuserade frågor och genom att samtala om vad som fungerar bra samt ha fokus på framtiden får deltagarna möjlighet till att berätta positiva berättelser som kan leda till kreativitet, framåtanda och att deltagarna uppskattar sina egna idéer. Många gånger fastnar arbetsgrupper i samtal som är problemfokuserade. Ibland kan till och med lösningsfokuserade samtal och frågor upplevas som provocerande. För att hjälpa deltagarna med att finna sina kunskaper och erfarenheter behöver samtalsledaren ta reda på om deltagarna är medvetna om några undantag alltså tillfällen när svårigheter inte uppträder och vem som gjorde vad som bidrog till att undantagen inträffade. När deltagare identifierat ett undantag kan samtalsledaren rikta frågorna mer mot detaljer alltså intressera sig för Vem? Vad? När? Var? I relation till undantagen till skillnad från en problemorienterad samtalsledare som samtalar om Vem? Vad? När? Var? i relation till deltagarens problem.

När vi utforskar framgångsfaktorer och möjligheter blir vi också bra på att utarbeta dem till skillnad från när samtalen enbart utgår från att identifiera problem. Det är då lätt att vi stannar kvar i problemen när samtalen blir alltför problemorienterade. Å andra sidan kan vi inte förneka problemen eller bagatellisera dem det är också relevant att identifiera svårigheterna för att därefter fokusera på vad vi önskar ska ske för att problemen ska lösas. Det går inte att ändra på det som varit men det går att lära sig av det som varit. Utan probleminsikt löser man inte allt. 

Lösningsbyggande samtal grundas överlag på två aktiviteter, formulering av mål inom egna referensramar samt utvecklandet av lösningar, till de problem som de tampas med, som bygger på undantag alltså tillfällen när problemen inte inträffar. Det innebär att samtalsledaren ska hjälpa deltagarna med att skapa samtal som utgår från vad som fungerar istället för att fokusera på problemen (Peter De Jong & Insoo Kim Berg 2014). 

  • Hur kan du som handleder använda yrkesutövarnas kunskaper och erfarenheter i arbetet med att hjälpa yrkesutövare med att finna lösningar på svårigheter som de stöter på ?

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.