När skolsvårigheter uppmärksammas ska åtgärdande insatser genomföras. Samtidigt ska även det förebyggande arbetet påbörjas i syfte att se till att den uppmärksammade svårigheten inte upprepas eller minimeras.

I skollagen står det att elevhälsan ska arbeta förebyggande. I Läroplanen står det att Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, vidare ska läraren ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (lgr 11).  För att kunna möta uppdragen behöver vi ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter för att utveckla ett förebyggande och främjande arbete- för att minimera skolsvårigheter och tillmötesgå elevers behov.

Förebyggande arbete utgår från sådant som kan hindra lärande, hälsa och utveckling. Det handlar om att minska risken för att svårigheter ska uppstå och för att svårigheter ska återuppstå. Riskfaktorer behöver tidigt upptäckas för att verksamheten medvetet ska kunna motverka sådant som kan påverka lärandet negativt. Det förebyggande arbetet innebär att formulera ett problem och utforma frågor som utforskar- och som utmanar verksamhetens förhållningssätt till yrkesutövningen och undervisning liksom organisationen kring den pedagogiska verksamheten. Vi behöver få fram en helhetsbild av elevernas lärmiljöer på org.-, grupp- och individnivå för att tidigt kunna uppmärksamma riskområden och identifiera behov.

Detta medför att vi behöver utreda vad som skaver och vad som leder till skolsvårigheter för att vidare ta reda på verksamhetens behov av förebyggande insatser. Övergripande förebyggande utredningar ska alltid leda till någon form av insats från verksamhetens sida. Syftet med att utreda är att skolan ska undersöka och skaffa sig grundläggande underlag för att förstå uppmärksammad riskfaktor och för att fatta beslut om vilka insatser som ska utarbetas.

I boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger – en handbok beskriver jag att ett förebyggande arbete är komplext och ställer krav på en skolorganisation som gör det möjligt för personalen att strukturerat, målinriktat och långsiktigt utveckla arbetet. Det går inte att abrupt avbryta åtgärdande insatser i väntan på att något annat tar över, i stället behöver rektor och personal under en längre tid arbeta lika mycket med båda delar, fram till dess att det förebyggande och främjande arbetet fått så mycket försprång i den dagliga verksamheten att utbildningen övergår till att bli ledning och stimulans.Om vi inte ser problemen kommer vi inte kunna förebygga problemen och då har vi inget att vidare utforska för att kunna förebygga. Om vi tar upp- och samtalar om problemen och riskerna kan vi finna vägar för att utreda problemen som vidare leder oss till vilka insatser som kan bli förebyggande just för våra elever och vår verksamhet.

Ett första steg i det förebyggande arbetet är att bestämma vad som kartläggas och på vilka nivåer kartläggningen behöver genomföras på.Tabellen nedan är exempel på områden och nivåer som kartläggningen kan genomförs på i det förebyggande arbetet.

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.